Stadgar För Norsjö Fixeria Ekonomiska Förening
Antagna 2017-02-01

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Norsjö Fixeria Ekonomiska Förening

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att, inom ramen för egen verksamhet eller externt mot andra arbetsgivare, organisationer eller myndigheter, främja medlemmarnas ekonomiska intressen, samt att för de medlemmar som efterfrågar föreningens stöd, söka en långsiktigt hållbar försörjning. Detta kan komma att ske både i form av vidareslussning till studier eller språngbräde mot externa arbetsgivare.

Föreningens verksamhet är att definiera och utveckla arbetsmetoder för hur medlemmens möjligheter till egenförsörjning kan förbättras, utifrån dennes individuella förutsättningar. En lyckad arbetslivsintegration bör byggas på inflytande, helhetssyn, tid och kontinuitet.

Planerade verksamheter inom föreningen är drift av saluhall, slipning, cateringverksamhet, allmänna hushållsnära tjänster, servicevärdskap, skanningstjänster samt liknande tjänster.
Föreningen kommer även att erbjuda platser för arbetsträning och rehabilitering, samt coachning och konsultativ verksamhet.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Norsjö Kommun, Västerbottens Län.

§ 4 Medlemskap

Till medlem i föreningen antas den sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till styrelsen. För att anställas inom den ekonomiska föreningen förutsätts ett aktivt medlemskap. Med aktiv medlem avses medlem som erlagt medlemsavgift under det aktuella verksamhetsåret.
Till investerande medlem antas den som delar föreningens värdegrund och accepterar dess stadgar. Investerande medlem kan vara juridisk person, organisation eller liknande, dock ej offentlig verksamhet.

§ 5 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter, samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 200 Sek. Insatsen betalas in på föreningens konto i samband med att medlemskap beviljats. Investerande medlemmar ska delta med ett insatsbelopp om 200 Sek.

§ 7 Medlemsavgift

Varje medlem, även investerande medlemmar, ska årligen betala medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 400 Sek. Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8.1 Uppsägning av medlemskap

Uppsägning till utträde ur föreningen ska göras skriftligt till styrelsen.

§ 8.2 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutningen till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen lämnades, alternativt skickades till medlemmen.

§ 9 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar, sker avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter, med högst två styrelsesuppleanter. Styrelse och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Revisorer

För att granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning, utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av föreningsstämma, för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 13 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor innan ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman samt dennes anmälan av protokollförare för stämman.
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två protokolljusterare som jämte stämmoordföranden justerar stämmans protokoll, och tillika är rösträknare för stämman.
 4. Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Frågan om arvoden för styrelseledamöter och revisorer.
 10. Frågan om medlemsavgift för kommande verksamhetår.
 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning
 15. Delgivningar och kallelser.
 16. Inkomna motioner.

Rösträtt på föreningsstämma har de medlemmar som erlagt stadgeenlig insatsavgift, samt i förekommande fall medlemsavgift för det innevarande verksamhetsåret.

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämman, samt senast två veckor före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker per brev med posten eller e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse till föreningsstämma gått ut skall omedelbart revisorer och valberedning underrättas via e-post, eller om så begärts hos styrelsen, via brev.

§ 16 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, enligt föreningsstämmans beslut föras in i ny räkning, fonderas eller återinvesteras i föreningens verksamhet.
Utdelning av vinst till medlemmar kan ej komma att ske.

§ 17 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas jämnt bland föreningens samtliga aktiva medlemmar, inklusive investerande medlemmar. Med aktiv medlem avses medlem som erlagt medlemsavgift under det aktuella verksamhetsåret.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller Lag om ekonomiska föreningar.